身元確認 ID Check

身元確認

ID check


The word:

Closer look at the kanji:

B = Beginner | I = Intermediate | A = Advanced

身元確認
mi moto kaku nin
ID check

mi body
moto beginning, origin
kaku make certain
nin recognize

出身 shusshin - come from (hometown) [B]
足元 ashi moto - at ones feet [I]
確かに tashika ni - surely, if I am not mistaken... [B]
確認 kaku nin - confirm [I]SUGGESTED USAGE:

身元確認の結果、赤ずきんの本当の名前は鈴木とわかった。
mimotokakunin no kekka, akazukin no hontou no namae wa suzuki to wakatta.