Learn Japanese with JapanesePod101.com

A ta ra shi member desu. Namae Yume desu. Min na o ne gai i shi ma su

O hai yo mi nas shan

Watashi no namae wa Yume ga kana