HARD (ER) KANJI - JLPT 2 KYUU

 
どうみちび- to lead, guide
個人指導 ko jin shi dou - personal guidance, tutoring
盲導犬 mou dou ken - seeing eye dog