KANJI - JLPT 1 KYUU

iron 鉄 tetsu

1) エン, 2) なまり - lead

亜鉛 a en - zinc
鉛筆 en pitsu - pencil
鉛筆削り en pitsu kezuri - pencil sharpener